Stäng
Meny

VARUKORG

Du har inga produkter i varukorgen!

Fri frakt vid köp över 1500 kr

Leveransvillkor företagskunder

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR ÅSÖ I ÅTVIDABERG AKTIEBOLAG

1. Definitioner

1.1 Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav.

1.1.1 ”Avtal(et)” avser förutom dessa leveransvillkor även mellan Kunden och Leverantören tecknat leveransavtal (i förekommande fall), liksom varje enskild Order och Orderbekräftelse avseende leverans av Produkter. Dessa leveransvillkor utgör således en integrerad del av varje sådant Avtal.

1.1.2 ”Kunden” avser den som ingått leveransavtal med Leverantören eller i övrigt gjort Order avseende Produkt(er).

1.1.3 ”Leverantören” avser Åsö i Åtvidaberg Aktiebolag, org.nr 556129-6723.

1.1.4 ”Order” avser varje beställning varigenom Kunden beställer Produkter från Leverantören och som omfattas av dessa Inköpsvillkor, oberoende av om sådan beställning sker genom webshop, e-post, fax, telefon eller muntligen.

1.1.5 ”Orderbekräftelse” avser Leverantörens bekräftelse av Kundens Order.

1.1.6 ”Part” eller ”Parter” avser Kunden och Leverantören, individuellt respektive gemensamt.

1.1.7 ”Produkt” avser den produkt eller de produkter som levereras från Leverantören under Avtalet och som närmare identifieras och specificeras i leveransavtal och/ eller i varje enskild Order respektive Orderbekräftelse.

2. Tillämplighet

2.1 Dessa leveransvillkor ska tillämpas för samtliga leveranser av Produkter från Leverantören till Kunden samt, i förekommande fall, till annan angiven adress enligt Order från Kunden.

2.2 Kundens allmänna inköpsvillkor eller liknande ska inte tillämpas mellan Parterna. För undvikande av missförstånd, ska inga förtryckta standardavtal eller villkor som Kunden tillämpar eller hänvisar till (t.ex. i Order) äga tillämplighet mellan Parterna såvida inte Leverantören uttryckligen och skriftligen bekräftar att sådana villkor accepteras. Eventuell underlåtenhet från Leverantören att invända mot sådant villkor ska inte anses utgöra en accept beträffande någon ändring, helt eller delvis, av dessa allmänna leveransvillkor.

2.3 Om Parterna uttryckligen och skriftligen har avtalat om villkor som avviker från vad som föreskrivs i dessa leveransvillkor ska dock sådan särskild överenskommelse gälla i de delar som avviker från dessa leveransvillkor.

3. Avtals ingående

3.1 Parternas bundenhet vid enskilda leveranser uppstår för Kunden när denne inkommer med sin Order, och för Leverantören vid lämnad Orderbekräftelse, eller, i förekommande fall, då Parterna undertecknat särskilt leveransavtal och Order respektive Orderbekräftelse har skett i enlighet med leveransavtalets bestämmelser.

4. Pris och betalning

4.1 Priserna för de beställda Produkterna är de som anges i Leverantörens vid var tid gällande prislista dagen då Ordern läggs, om ingenting annat anges i en separat offert eller i övrigt skriftligen har överenskommits mellan Parterna. Vid var tid uppdaterad prislista erhålls på förfrågan från Leverantören och/eller på Leverantörens hemsida.

4.2 Samtliga priser som anges i Avtalet samt i Leverantörens prislista är angivna exklusive moms.

4.3 Priset på Produkterna baseras på råvarupriser vid respektive Avtals ingående. Inträffar en väsentlig råvaruprisförändring eller annan liknande omkostnadsförändring (innefattande valutakurser) i förhållande till de förutsättningar som gällde vid Avtalets ingående, har Leverantören rätt att justera priserna på Produkterna så att dessa följer inträffad(-e) prisförändring(ar), om Parterna inte överenskommer om något annat.

4.4 Betalning ska erläggas mot faktura och ska vara fullgjord inom tjugo (20) dagar från fakturadatum.

4.5 Vid Kundens dröjsmål med betalning enligt punkt 4.4 ovan har Leverantören rätt att skriftligen anmoda Kunden att betala förfallet belopp jämte ränta enligt lag, och, i förekommande fall, lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Om Kunden fortsatt inte betalar det förfallna beloppet jämte ränta samt eventuella avgifter senast fjorton (14) dagar efter att Leverantören skriftligen påmint Kunden har Leverantören vidare rätt att dels innehålla leverans av samtliga Produkter som ännu inte levererats, dels vägra ta emot nya beställningar och/ eller häva lagda beställningar från Kunden.

5. Leveranser

5.1 Om ingenting annat har överenskommits mellan Parterna ska leveranser ske CPT (Carriage Paid To) Kundens lokaler, i enlighet med INCOTERMS 2010. Frakttillägg tillkommer dock på leveranser med ordervärde som understiger vissa minimibelopp.

5.2 Om ingenting annat har överenskommits mellan Parterna i leveransavtal eller i övrigt ska leverans av beställda Produkter ske inom skälig tid efter Leverantörens Orderbekräftelse. Beträffande tryckta artiklar och beställningsvaror gäller dock vad som särskilt anges i Leverantörens Orderbekräftelse.

5.3 Finner Leverantören att denne inte kan leverera beställd(a) Produkt(er) inom avtalad leveranstid ska Leverantören meddela Kunden detta samt vilken tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.

5.4 Uppstår leveransförsening på grund av en omständighet utanför Leverantörens kontroll eller på grund av en omständighet på Kundens sida, ska leveranstiden under alla omständigheter förlängas så mycket som det med hänsyn till samtliga omständigheter kan anses skäligt. Detta gäller oavsett om orsaken till dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den först avtalade leveranstidpunkten.

5.5 Om Kunden underlåter att ta emot beställd(a) Produkt(er) på fastställd tid är denne ändå skyldig att erlägga varje betalning för Produkterna, som om Produkt(erna) i fråga hade mottagits samt, i förekommande fall, ersättning för de tillkommande kostnader som Kundens agerande medfört för Leverantören.

5.6 Leverantörens ansvar vid leveransförsening är begränsat till direkta skador, enligt definitionen i punkt 10.1 nedan, och är under alla omständigheter begränsat till fakturavärdet av den försenade leveransen.

6. Produkternas kvalitet

6.1 Levererade Produkter ska ha den kvalitet som följer av de närmare specifikationer som Leverantören tillhandahåller i produktspecifikationer eller som i övrigt förekommer i avtalsdokumentation mellan Parterna och ska kunna användas på det eller de sätt som de aktuella Produkterna är avsedda för.

7. Fel i Produkterna, reklamation

7.1 En levererad Produkt ska anses felaktig om produkten inte har den kvalitet som anges i punkt 6.1 ovan och sådant fel eller avvikelse fanns i Produkten vid leveransen till Kunden.

7.2 Produkt(er) avbildad(e) i Leverantörens Produktkatalog kan dock skilja sig något från bilden, utan att detta medför att Produkt(erna) ska anses felaktig(a). Detsamma gäller om Leverantören har en ny underleverantör av en särskild Produkt och Produkten till följd därav har ett i viss mån annorlunda utseende, förutsatt att Produktens smak och/eller funktion är väsentligen oförändrad.

7.3 Levererad(e) Produkt(er) som är behäftad med fel enligt vad som anges i punkten 7.1 ovan ska, under de förutsättningar som anges i dessa leveransvillkor, inom skälig tid utbytas mot felfri Produkt. Sker inte detta har Kunden rätt till prisavdrag motsvarande skillnaden mellan Produktens värde i felaktigt och avtalsenligt skick.

7.4 Leverantören ansvarar inte för fel eller annan avvikelse som beror på att Kunden eller i förekommande fall Kundens kunder inte iakttagit av Leverantören föreskrivna föreskrifter avseende förvaring och hantering av Produkt eller Produkter och sådan bristande hantering eller efterkommande påverkan orsakat felets uppkomst i aktuella Produkter. Leverantören ansvarar inte för sådana fel som är orsakade av omständigheter som tillkommit eller uppstått efter det att Produkt har levererats.

7.5 Kunden ska snarast efter mottagandet av Produkten undersöka att Produkten överensstämmer med vad som följer av Avtalet. Kunden ska, inom åtta (8) dagar från mottagandet av Produkten, underrätta Leverantören om fel eller avvikelse som Kunden funnit vid sådan kontroll av Produkten. Underlåter Kunden att uppfylla sina skyldigheter enligt denna punkt, förlorar Kunden sin på grund av fel eller avvikelse tillkommande rätt.

8. Returer, transportskador

8.1 Samtliga eventuella returer ska av Kunden emballeras så att varan och varans emballage är oskadat vid ankomst till Leverantören. Returer av felbeställda varor kan accepteras efter kontakt med Leverantören och krediteras med 85 % av fakturerat belopp, dock inte transport- och hanteringskostnader och/eller andra utlägg, avgifter eller skatter som omfattas av Leverantörens ursprungliga faktura. För anskaffade artiklar utanför Leverantörens ordinarie lagersortiment godkänns inga returer.

8.2 Kunden står enligt i punkt 5.1 angiven leveransklausul för risken för transporten. Eventuella transportskador ska således anmälas direkt till transportören vid leverans och hanteras mellan Kunden och transportören.

9. Hinder och Force Majeure

9.1 Om Leverantören förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet till följd av (i) mellankommande slutförsäljning, (ii) hinder utanför Leverantörens kontroll, exempelvis om Leverantörens underleverantör avbryter, försenar eller på annat sätt försvårar leverans av Produkter, delar av eller ingredienser till Produkter, eller (iii) omständighet som Leverantören ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser, omfattande störningar eller avbrott i allmänna eller digitala kommunikationsnät eller kommunikationstjänster samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska sådana förhållanden som avses enligt (i)-(iii) utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för Leverantörens prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Parts skadeståndsansvar enligt detta Avtal och i anledning härav gjorda eller uteblivna leveranser, oavsett grund (produktansvar, skador och/ eller förluster på grund av fel, försening och/ eller andra avtalsbrott etc.) är begränsat till direkta skador och förluster och ingen av Parterna ska således svara för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill eller följdskador som uppstår hos Kunden eller tredje man, såvida inte annat anges i Avtalet.

10.2 Parts skadeståndsansvar enligt detta Avtal är begränsat till det totala värdet av levererade Produkter under föregående tremånadersperiod.

10.3 Ovanstående ansvarsbegränsning i punkt 10.1 - 10.2 gäller inte om den skadegörande Parten agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. De överenskomna begränsningarna omfattar inte heller Kundens skyldighet att erlägga ersättning för beställda Produkter eller ersättning för utebliven betalning för leveranser av Produkter.

11. Förtida upphörande av leveransavtal mm

11.1 Om Kunden begår väsentligt brott mot Avtalet (innefattande att inte erlägga överenskommen ersättning för Produkterna) eller om Kunden inte uppfyllt sina eventuella volymåtaganden med avseende på leveransavtalet eller annan liknande överenskommelse, har Leverantören rätt att med omedelbar verkan säga upp leveransavtalet till förtida upphörande samt – i händelse av betalningsdröjsmål från Kunden – göra gällande de påföljder som anges i punkt 4.5 ovan.

11.2 Leverantören äger vid Avtalets förtida upphörande rätt till ersättning för samtliga redan lagda beställningar enligt särskilt leveransavtal eller Orderbekräftad Order, med de begränsningar som följer av Avtalet.

12. Tillämplig lag och tvistelösning

12.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal.

12.2 Kan en fråga inte lösas genom förhandling mellan Parterna ska tvist i anledning av detta Avtal avgöras i allmän domstol.

Bläddra i
Åsö-katalogen!

252 sidor inspiration för konditorier, chocolaterier, bagerier, restauranger, godismakare och finsmakarbutiker.

Åsö Katalog

Copyright © 2024 Åsö. Alla rättigheter reserverade.

Åsö-haren Åsö-räven
Stäng Logga in

Vänligen välj
företag eller privatperson

Privatperson Företag